လိက္အုပ္ကဗ် တက္က်ာကႝုသဿိင္ဂိတု
စပ္ကႝု ဗလံက္ "တက္က်ာကႝုသဿိင္ဂိတု" ဏအ္တဲု ပဿိက္မိက္ဂြံဟီုဂလာန္ပၚပဲါႏြံမၢး ခ်ဴပလံင္ဗစိုပ္လိက္ဒှာဲဏအ္ညိ။
Email ။ ။ chattingwithmoon@gmail.com

"လမင္းအားစကားေျပာျခင္း" ဘေလာ့ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ေဝဖန္ေျပာဆိုရာ စကားခြန္းမ်ား႐ွိပါက စာမ်ားေရးသား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
Email ။ ။ chattingwithmoon@gmail.com